Biblická olympiáda

P R O P O Z Í C I E devätnásteho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2019/2020 v Slovenskej republike 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska vyhlasujú v školskom roku 2019/2020 devätnásty ročník Biblickej olympiády (ďalej BO). Olympiáda sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Biblickej olympiády zo dňa 25. 08. 2017 pod číslom 2017/12678:210H0, s účinnosťou od 1. januára 2018 a Pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

BO riadi Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska prostredníctvom Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n.o. (www.kpkc.sk) a Diecéznych katechetických úradov (ďalej DKÚ). 

 

Cieľ: Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. 

Kategórie účastníkov:

1 kategória:  žiaci druhého stupňa ZŠ; žiaci prímy až kvarty osemročných gymnázií

2 kategória:  žiaci stredných škôl; gymnázií, žiaci kvinty až oktávy osemročných gymnázií  

 

Predmet súťaže: Vybrané knihy Svätého písma:   

STARÝ ZÁKON: Kniha Exodus 1 - 24 a Kniha proroka Jonáša

NOVÝ ZÁKON: Evanjelium podľa Jána                     

Spoločná téma vybraných kníh: Z tmy do svetla

Podmienky súťaže: 

1. Prostredníctvom písomnej prihlášky (príloha č. 1) sa do súťaže môže prihlásiť každá škola (štátna, cirkevná, súkromná) na území Slovenskej republiky, v ktorej žiaci navštevujú rímskokatolícke alebo gréckokatolícke náboženstvo alebo náboženskú výchovu za príslušnú diecézu, do ktorej škola patrí. Písomnú prihlášku treba doručiť na Diecézny katechetický úrad svojej diecézy do 02. 12. 2019.  Školy, ktoré sa prihlásia po tomto termíne, nebudú zaradené do súťaže.

2. Menný zoznam trojčlenného družstva zašle škola na tlačive Registrácia do dekanátneho (okresného) kola (príloha č. 2).

Škola, ktorá nedoručí tlačivo Registrácia do dekanátneho (okresného) kola do stanoveného termínu, nebude zaradená do dekanátneho (okresného) kola. 

Stupne postupových kôl platné pre obidve kategórie: 

1. stupeň: TRIEDNE KOLÁ – sú ponukou pre všetkých žiakov navštevujúcich katolícke náboženstvo/náboženskú výchovu. Konkrétne súťažné úlohy pripravuje učiteľ náboženskej výchovy alebo náboženstva. 

2. stupeň: ŠKOLSKÉ KOLÁ - organizuje škola. Konkrétne súťažné úlohy pripravuje poverený učiteľ náboženskej výchovy alebo náboženstva. Škola doručí tlačivo Registrácia do dekanátneho (okresného) kola (príloha č. 2) na DKÚ svojej diecézy do 7. februára 2020.

3. stupeň: DEKANÁTNE (OKRESNÉ) KOLÁ – organizuje DKÚ príslušnej diecézy. Konkrétne úlohy pripravuje DKÚ príslušnej diecézy.

4. stupeň: DIECÉZNE (KRAJSKÉ) KOLO – organizuje DKÚ príslušnej diecézy.  Konkrétne úlohy pripravuje Odborná komisia pre BO.

5. stupeň:  CELOŠTÁTNE KOLO – organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. v spolupráci s DKÚ  Košickej arcidiecézy a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Konkrétne úlohy pripravuje Odborná komisia pre BO. 

Predbežný harmonogram postupových kôl pre obidve kategórie: 

1. stupeň – triedne kolá:            do 2. decembra 2019  (odporúčaný termín)

2. stupeň – školské kolá:            do 31. januára 2020  (odporúčaný termín)

3. stupeň – dekanátne (okresné) kolá  24. - 26. marec 2020 (odporúčaný termín)   

4. stupeň – diecézne (krajské) kolo      21. apríl 2020 (ZŠ) a 22. apríl 2020 (SŠ) (záväzný termín) 

5. stupeň – celoštátne kolo                   13. máj 2020 (ZŠ) a 14. máj 2020 (SŠ) (záväzný termín) 

Študijné materiály: 

Sväté písmo Starého a Nového zákona (vydanie Spolku svätého Vojtecha):

• Kniha Exodus 1 - 24 a Kniha proroka Jonáša  (texty biblických kníh + poznámky pod čiarou)

• Evanjelium podľa Jána (texty biblických kníh + poznámky pod čiarou)

• Komentáre k vybraným knihám: pre účely BO s predstavením spoločnej témy  spracované biblistom Františkom Trstenským