Dokumenty

Dokumenty pre náboženskú výchovu

Kongregácia pre klérus, 1997. Spolok svätého Vojtecha, 1999

Predstavenie predmetu (.pdf, 465.71 KB)

Učenbé osnovy pre predmet Náboženská výchova / Náboženstvo pre základné a stredné školy.

Právne povedomie (.doc, 72.5 KB)

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR.

Názov predmetu (.doc, 32 KB)

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní.

Hodnotenie predmetu (.doc, 40 KB)

Metodický pokyn Ministerstva školstva SR č. 7/2009 – R z 28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy.

Legislatívne dokumenty

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. mája 2004 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 31. marca 2005 o školskej inšpekcii.

Nový školský zákon (.pdf, 631.15 KB)

O výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dokumenty o katolíckej škole a katolíckej výchove

Úvahy a usmernenia.

(Český preklad)

O ľudskej láske (.pdf, 213.2 KB)

Výchovné smernice - Náčrt sexuálnej výchovy

„Katolícka škola sleduje tie isté kultúrne ciele a ľudskú výchovu mládeže, ako ostatné školy. Je však pre ňu charakteristické, že vytvára pre žiakov prostredie spolunažívania preniknuté duchom evanjeliovej slobody a lásky, že pomáha mladým, aby sa spolu vývinom ich osobnosti zároveň rozvíjalo nové stvorenie, ktorým sa stali krstom, a že sa usiluje zladiť celú ľudskú kultúru s posolstvom spásy tak, aby študenti vedomosti o svete, živote a človeku nadobúdali vo svetle viery.“

Katolícki laici – muži a ženy, ktorí sa venujú vyučovaniu v základných a stredných školách, nadobúdajú v posledných rokoch čoraz väčší význam.

Na prahu tretieho tisícročia sa katolícka výchova a katolícka škola – podmienené spoločensko-politickým a kultúrnym kontextom – cítia byť postavené pred nové výzvy.

Text: Konferencia biskupov Slovenska, 1993