Vatikán, 29. októbra 2012

(TK KBS/RV) - Cirkev robí novú evanjelizáciu už dvetisíc rokov. Jej novosť je v novom úsilí, nadšení, radosti a snahe. Ide o to, aby sme evanjelizáciu, teda svedectvo o prítomnosti Božej lásky, poskytli súčasnému človeku. Ide o obnovovanie nášho duchovného stavu - mať radosť z toho, že môžeme niekomu svedčiť o Bohu. Slovenskej redakcii Vatikánskeho rozhlasu to v rozhovore povedal bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Predseda KBS reprezentoval Cirkev na Slovensku na skončenej biskupskej synode s prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom.Arcibiskup Zvolenský v rozhovore pripomenul, čo mu uplynulé tri týždne zasadnutia dali. "Predovšetkým veľký zážitok katolicity Cirkvi, zážitok prítomnosti evanjelia na celom svete, jeho reprezentantov z celého sveta, ktorí prichádzajú na toto stretnutie s láskou k Cirkvi a s ochotou byť dobrými evanjelizátormi, a potom aj iných pre toto získať. Je to teda zážitok spoločenstva Katolíckej cirkvi v jej mnohorakosti, v jej obdivuhodnej kultúrnej rozdielnosti, ale zároveň aj podivuhodné krásne spojenie v tom základnom, že všetci patríme do toho istého spoločenstva Katolíckej cirkvi."

Výsledkom sumarizácie príspevkov na synode o novej evanjelizácie boli podľa arcibiskupa Zvolenského štyri oblasti, ktorých sa príspevky biskupov týkali. Prvou je, v čom spočíva nová evanjelizácia. Druhou veľkou oblasťou, aká je súčasná spoločenská situácia, v ktorej by sme túto novú evanjelizáciu mali konať. V tretej sa príspevky biskupov týkali pastoračných postupov pre novú evanjelizáciu. A štvrtou boli príspevky, ktoré sa týkali osôb, ktoré sú evanjelizáciou dotknuté. "A tam by sme mohli hovoriť o tých, ktorí majú evanjelizovať a o tých, ktorí sú evanjelizovaní," poznamenal arcibiskup Zvolenský.

V Cirkvi "musíme" podľa predsedu KBS "hovoriť o reštarte alebo o novej evanjelizácii" preto, lebo vo vnútri Katolíckej cirkvi pozorujeme "určitý smútok, oslabenie, únavu, a aj samozrejme sekularizáciu tých, ktorí by mali novú evanjelizáciu konať, teda zosvetštenie, že venujú sa iným činnostiam, menej tým, ktoré sa novej evanjelizácie týkajú." Arcibiskup Zvolenský zároveň povedal, že v príspevkoch biskupov sa opakovane objavovalo slovo "zosvetštenie". Vysvetlil to tým, že ak človek venuje veľkú časť svojho života, svojej činnosti a rozmýšľania tomu, čo patrí pozemskému životu a zmenšuje alebo dokonca celkom stráca zo svojho života čas, kedy sa venuje skutočnostiam, ktoré prevyšujú pozemský život, tak stráca schopnosť byť vnímavý na tieto skutočnosti.

Pastoračným postupom, akým spôsobom priniesť posolstvo evanjelia súčasnému človeku, sa venovali príspevky biskupov v tretej oblasti. Podľa arcibiskupa Zvolenského sa opakované spomínali technické možnosti - využitie spoločenských komunikačných prostriedkov a dynamicky rozvíjajúca sa oblasť internetu. Zároveň boli ponúknuté i možnosti evanjelizácie prostredníctvom osobného kontaktu, ktorá bola v Cirkvi vždy prítomná. "Napríklad spomínam si príspevok jedného biskupa zo Salvadoru, ktorý hovorí, že on v diecéze má vyše tisíc ľudí, ktorí sú ochotní ísť dobrovoľne, vo voľnom čase a osloviť iných. Opýtať sa ich, aký je tvoj vzťah k Bohu, čo by si potreboval vo vzťahu k Bohu vylepšiť, ako ti môžem pomôcť. Samozrejme predovšetkým je to veľké svedectvo o nadšení, o sile ducha. Viem si predstaviť, že tu ide o ľudí, ktorí nie sú veľmi teologicky vzdelaní, sú to ľudia jednoduchí, ale ktorí majú veľkú lásku k Bohu a nadšenie z toho, že sami sú šťastní, že sú katolíci," povedal metropolita Zvolenský.

V štvrtej oblasti (agenti a adresáti novej evanjelizácie) hovorili biskupi na synode o rodine, ktorá je poznačená sekulárnou mentalitou. Arcibiskup Zvolenský v tejto súvislosti povedal, že ide o špeciálnu situáciu, v ktorej je potrebné obnoviť vedomie, že rodiny sú miesta pravého šťastia. "Ten, ktorí má evanjelizovať, musí byť sám presvedčený, že našiel šťastie. Lebo inak by o tomto šťastí nemohol svedčiť. A to je jedna veľká téma tých, ktorí by mali prichádzať ako evanjelizátori," povedal slovenský zástupca na synode.

Metropolita Zvolenský pokračoval, že laici na kňazoch pozorujú, ako keby kňazské povolanie nebolo poslaním pre tento svet. "Mnohí kňazi potom riešia túto situáciu nesprávnym spôsobom - ako povedali tí laici na synode - že sa snažia toto posolstvo prispôsobovať tomuto svetu, že ho zľahčujú, zjednoduchšujú s tým, že si myslia, že takýmto spôsobom získajú ľudí pre evanjelium. Ale práve tí laici povedali, že toto nie je správna cesta," uviedol arcibiskup Zvolenský.

Ďalšou pripomienkou bolo podľa predsedu KBS to, že kňazi mnohokrát v snahe získať iných robia pri liturgii chyby. "Nazvali to tzv. desakralizáciou liturgie, teda, že liturgia nie je vykonávaná takým posvätným spôsobom, ako by mala byť. A že toto tiež nie je správna cesta, lebo liturgia práve môže byť pre mnohých, ktorí by aj prišli ako náhodní pozorovatelia vynikajúcim evanjelizačným prvkom, ak zažijú, že tí, ktorí tú liturgiu konajú a sú na nej prítomní, prežívajú Božiu prítomnosť. Že je to niečo posvätné, čo konáme z úcty voči tomu, ktorí je Najvyšší a o ktorého prítomnosti sme presvedčení a sa z jeho prítomnosti tešíme," uviedol arcibiskup Zvolenský.

Predseda KBS sa dotkol i špecifík Cirkvi na Slovensku v porovnaní s inými krajinami. V tejto súvislosti ocenil, že u nás jestvuje systém "prvých piatkov, pravidelného konania si a pristupovania k sviatosti zmierenia. My totiž, aby sme mohli evanjelizovať, najprv musíme v sebe vždy znova a znova očistiť svoj vzťah k Bohu. Aby sme sa mohli dobre modliť, musíme sa tešiť z Božieho odpustenia. Potom môžeme z radosťou prežívať Božiu prítomnosť a následne môžeme o Božej prítomnosti s radosťou iným svedčiť. Čiže, špecifikum Slovenska by som videl v tom, že ak obnovíme, prehĺbime úprimnosť konania si svätých spovedí, sa pripravíme, aby sme zažili Božie milosrdenstvo, a následne, aby sme teda mohli byť aj lepším svedectvom viery pre ostatných. Toto v našich podmienkach by som videl ako východiskovú situáciu. Ďalšia je, samozrejme, že máme ochotných ľudí, ktorí pracujú v jednotlivých diecézach ako katechéti, tiež dostatočný počet animátorov, ľudí, ktorí môžu veľmi pomôcť novej evanjelizácii."

Arcibiskup Zvolenský reagoval i na otázku, aké je odporúčanie synody, aby "nezostalo pri slovách a dokumentoch". "O všetkom sa vždy ľahšie hovorí, ako koná. Samozrejme, že jedine len našimi skutkami v nasledujúcom období vieme odpovedať na to, a teda ani nie tak slovami povedať - že nezostalo pri slovách a dokumentoch - ale v našich skutkoch, aby bolo zreteľné, že slová a dokumenty sa premenili na náš životný štýl, na našu radosť z evanjelia." Po návrate na Slovensko bude podľa jeho slov prvou úlohou všimnúť si posolstvo, ktoré zo synody vzíde. "Dá sa povedať, že obrátime pozornosť k tomu, čo sme pripravili ako podklady na prípravu synody a budeme sa venovať týmto oblastiam," dodal arcibiskup Zvolenský.